Politikalar

/ Kurumsal / Politikalar
09.01.2019

HACETTEPE TEKNOKENT A.Ş. kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Kişisel veri sahiplerinin kişisel verileri, başta 6698 ve 4691 sayılı kanunlar olmak üzere ilgili tüm kanunlar ve yönetmeliklere uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. İşbu metin kişisel verilerin toplanma yöntemlerini ve hukuki sebeplerini, işlenme amaçlarını, kimlere hangi amaçla aktarılabileceğini ve kişisel veri sahibinin haklarını açıklamak üzere hazırlanmıştır.

HACETTEPE TEKNOKENT A.Ş. 4691 sayılı ‘’Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’’ kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yönetiminden ve işletmesinden sorumlu olan yönetici şirket konumundaki tüzel kişiliktir.  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak ifade edilecektir) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır ve yine aynı kanun kapsamında HACETTEPE TEKNOKENT A.Ş. “Veri Sorumlusu”dur. Kişisel veri sahipleri ise, kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 6698 sayılı KVK Kanunu ve HACTTEPE TEKNOKENT A.Ş.’nin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri toplanan, işlenen ve aktarılan kişilerdir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri
HACETTEPE TEKNOKENT A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, mağazalar, sosyal medya, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen üretim ve tadilat süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır. 

KVKK m.5 gereğince kişisel verileriniz, aşağıda sayılan kanuni istisnalar dışında, açık rızanız olmaksızın işlenemez:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi (Şirketimiz ve bölgede bulunan şirketler 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na tabidir).
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, HACETTEPE TEKNOKENT A.Ş. veyaHACETTEPE TEKNOKENT A.Ş. adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;
Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,
İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
Çevrimiçi uygulamalar ve bu uygulamalara erişmek isteyenler için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,
Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,
Şirketimiz adına veri işleyen veya şirketin yürütülmesini gerektiren herhangi bir safhada şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),
Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,
Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
Kiracılık sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,

HACETTEPE TEKNOKENT A.Ş., tabi olduğu 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde,  kanun kapsamındaki söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacı ile teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren  Ar-Ge faaliyetleri ile uğraşan şirketlerin gerçek kişi imza yetkililerinin  ve gerçek kişi şirket ortaklarının kişisel verilerini  ve   Ar-Ge faaliyetleri ile uğraşan şirketlerin bünyelerinde çalışan gerçek kişi personellerinin kişisel verilerini  Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren Kiracı konumundaki tüzel kişi şirketlerden talep etmekte ve işlemektedir.  İşbu kişisel veriler, Ar-Ge Portal programı ve personel turnike sistemi üzerindenelde edilmektedir.

HACETTEPE TEKNOKENT A.Ş., bünyesinde çalışan personellerin kişisel verilerini, SGK kaydının yapılabilmesi için, yürürlükteki İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulamaları kapsamında kişilerin personel özlük dosyasında bulunması zorunlu evrakların tamamlanması amacıyla talep etmekte ve işlemektedir.  

HACETTEPE TEKNOKENT A.Ş., kendisine iş başvurusu yapan gerçek kişilerden kişisel verilerini, kişiyle işe alım sürecinde mülakat amaçlı iletişim kurmak ve mülakat sırasında kişinin nitelikleri ve deneyimleri ile işe alım yapılacak açık pozisyonun uyumlu olup olmadığını tespit etmek amacıyla talep etmekte ve işlemektedir.  İşbu kişisel veriler, başvuru yapan kişilerin kendi açık rızaları ile HACETTEPE TEKNOKENT A.Ş.İnsan Kaynakları e-posta adresine veya HACETTEPE TEKNOKENT A.Ş. web sitesinde yer alan başvuru sistemi aday havuzuna başvuru formu vasıtasıyla yollamaları, mülakat esnasında kendi rızaları ile sorulan soruları yanıtlamaları ya da ilan yayınlama ve aday havuzu hizmetleri veren insan kaynakları sitelerine (Kariyer.net, Linkedin gibi) sunduğu özgeçmiş görüntüleme yöntemleri ile elde edilmektedir.

HACETTEPE TEKNOKENT A.Ş.,’nin faaliyet göstermekte olduğu yerleşkesine her ne sebeple olursa olsun gelen tüm ziyaretçilerin kişisel verileri yerleşkenin güvenliğinin sağlanması, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile talep edilmekte ve işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, plaka bilgisi, kimlik bilgisi üzerinden ve güvenlik kamera görüntüsü yöntemleri ile elde edilmektedir.


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
HACETTEPE TEKNOKENT A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; açık rızanız ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde HACETTEPE TEKNOKENT A.Ş.’nin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle, grup şirketleri veya işbirliği yaptığı şirketlerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan  ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

HACETTEPETEKNOKENT A.Ş.müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde ticari ve pazarlama stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek amacı ile kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin  yürütülmesinde öncülük etmeniz, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler ve profilleme çalışmalarını yapabilmemiz, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, HACETTEPE TEKNOKENT A.Ş. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
HACETTEPE TEKNOKENT A.Ş. söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı Kanunda ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, bayilerimiz, franchiselarımız, kullandığımız bilişim teknolojileri gereği yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, Şirketimiz adına veri işleyenmüşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar,  faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde Sayılan Hakları
HACETTEPE TEKNOKENT A.Ş. ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:
Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek, eğer işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etmek
b. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek
c. Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere ne amaçla aktarıldığını öğrenmek
d. Yanlış ve eksik kişisel verilerin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etmek
e. Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek
f. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek
haklarına sahiptir.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan : HACETTEPE TEKNOKENT A.Ş.
Mersisno
E-mail adresi : info@hacettepeteknokent.com.tr
Posta adresi : Üniversiteler Mahallesi 1596. Cadde Hacettepe Teknokent 6. Ar-Ge C Blok No: 6C/82 Beytepe Çankaya/Ankara

HACETTEPE TEKNOKENT A.Ş. ÇEREZ POLİTİKASI
09.01.2019

İşbu Çerez Politikası (kısaca “Politika” olarak anılacaktır.); HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. (kısaca “TEKNOKENT A.Ş.” olarak anılacaktır) tarafından yürütülen internet siteleri,  mobil platformlar, üçüncü parti programlar veya internet siteleri üzerinden erişilen, kullanılan platformlar için geçerlidir.

Çerezler aracılığı ile kişisel veri toplanması mümkün olmakla birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımayabilecektir. Bu nedenle çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin ancak Türk Hukuku çerçevesinde kişisel veri teşkil ettikleri ölçüde, işbu Politika ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında işleneceği/muhafaza edileceği yahut silineceği dikkate alınmalıdır.

1. Çerez Tanımı ve Kullanım Amacı
Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerez, bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesini, sitenin geliştirilmesini, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunulmasını sağlar. Çerez kullanımının amacı, kullanıcının ilgisini çekmeyecek, gereksiz reklam gösterimine engel olarak  Site deneyimini daha kaliteli hale getirmektir.

2. Çerez Vasıtası ile İşlenen Bilgiler
Site’ye hangi siteden gelindiği ve Site’den sonra hangi sitenin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, sitede yer alan reklam banner’larına tepkileri, kullanıcının Site’ye ve iş ortaklarının sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, site üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde Site ve iş ortaklarımızın sayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir. Site’ye ve iş ortaklarının sitelerine vermiş olduğunuz üyelik bilgileriniz, burada belirlenen amaçlarla Site veya iş ortakları tarafından alınabilir ve işlenebilir. Sosyal paylaşım sitelerinden belirli aplikasyonlar (uygulamalar) aracılığıyla veri alınıp işlendiğinden, hangi verilerinizin işleneceğinden aplikasyon için verdiğiniz onay kapsamında haberdar olabilirsiniz. İlgili aplikasyona onay vermeyerek, yine sizin belirlediğiniz kapsamdaki kişisel verilerinizin işlenmesine engel olmanız mümkündür.

3. Çerez Türleri
Çerezler farklı sınıflandırma çeşitleri uyarınca, farklı türlerde görünebilirler.
a. Oturum Çerezleri: Oturum Çerezleri, internet sitesini kullanımınız sırasında geçerli olan çerezlerdir ve bu çerezler web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.
b. Zorunlu Çerezler: Zorunlu Çerezler; İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, kullanıcıların sitede gezinme ve site özelliklerinden yararlanması  için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler.
c. Kalıcı Çerezler: Kalıcı Çerezler, tarayıcınızda saklanan ve tarafınızdan silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.
d. İşlevsel ve Analitik Çerezler:  İşlevsel ve Analitik Çerezler, Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi vb. amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı ve benzeri kişisel verilerinizi içerebilir. 
e. Ticari Çerezler:  Ticari Çerezler; ilgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar.
Yukarıda yer verilmiş olan oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) aydır. Şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bu süreye ilişkin gerekli ayarlamalar yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir.
f. Üçüncü Parti Çerezler: TEKNOKENT A.Ş. internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti halinde; güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcıları ile çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.

4. Çerez İzinleri
TEKNOKENT A.Ş. internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerini kullanmanız neticesinde, çerezlerin Politika çerçevesinde, Politikaya uyumlu olarak kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarını kabul etmek istememeniz halinde, Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklar meydana gelebilir.

5. Bilgilendirme
Çerezlerin kullanımına ilişkin bilgilendirme, TEKNOKENT A.Ş. internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerine yapılacak ilk ziyarette açılır pencere ile verilecek olup, bu pencereyi kapattığınızda işbu Çerez Politikası’nı kabul etmiş sayılacaksınız. 

6. Çerez Yönetimi
TEKNOKENT A.Ş. internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerinde kullanılmakta olan Çerezler devre dışı bırakılana kadar; depolanmış olan çerez verilerinin temizlenmesi mümkündür. Bu ayarların yeri, kullandığınız tarayıcıya göre değişmektedir. Tarayıcınızdaki "Yardım" fonksiyonunu kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz.

7. Değişiklik
TEKNOKENT A.Ş.’nin; işbu Politika’da kullanıcılarına veya internet sitesi ziyaretçilerine bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Web sayfasındaki her türlü yazı, resim ve içerik Hacettepe Teknokent’e aittir ve saklıdır, kaynak gösterilmeden izinsiz kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.
2019 © Hacettepe Teknokent A.Ş.
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için internet sitemizde Çerez kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmemeniz halinde, tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun, internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğiniz varsayılacaktır.