Hakkımızda

Hacettepe Teknokent, dünyada sayılı üniversiteler arasında yer alan, ülkemizin en eski ve en prestijli üniversitelerinden biri olan Hacettepe Üniversitesi ortaklığıyla kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi ülkemizin önde gelen üniversitelerden biri olarak bilim, teknoloji ve sanat alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürmektedir. Hacettepe Üniversitesi’nin bu zengin bilgi ve deneyim gücü Hacettepe Teknokent’i özel kılan etmenlerin başında gelmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararına istinaden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan müracaat üzerine 10 Ocak 2003 tarih ve 24989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11.12.2002 tarih ve 2002/4695 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilmiştir.

Akabinde şirket kuruluş işlemlerine hemen başlanmış ve Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin kuruluşu 17 Mart 2003 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil edilerek 20 Mart 2003 tarih ve 5760 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereğince, ilan edilen teknoloji geliştirme bölgesini yönetmek ve işletmek üzere kurulmuş ve zaman kaybetmeden çalışmalarına başlamıştır.

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine 1 nolu TGB alanına ilişkin 4 Ağustos 2023 tarih ve 32269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Ağustos 2023 tarih 7478 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde sınır krokisi ve koordinat listesinde gösterildiği üzere sınır değişikliğine gidilmiştir.

Bu karara göre Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 1 nolu alanı toplam 575.633,05 m² den oluşmaktadır.

24 Mart 2023 tarih 32142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Mart 2023 tarih 6991 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde sınır ve koordinatları gösterilen 50.440,00 m² alan Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ek alanı (2 Nolu) olarak ilan edilmiştir.

Ankara İli, Çankaya ilçesi, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi içinde olan ve ek alan kararı ile genişleyen Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi toplam alanı 626.073,05 m²’dir.

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi genel olarak; Yazılım, Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri, Bankacılık ve Finans, Elektronik, Enerji, Sağlık, İlaç, Medikal, Mühendislik, Makine ve Teçhizat İmalatı, Havacılık, Gıda, Tarım ve Sanayi faaliyet kollarında proje yürüten girişimci firmalara ev sahipliği yapmaktadır.

VİZYON

Ulusal ve uluslararası düzeyde ileri teknoloji ve inovatif Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan girişimci ve ekosistemin ilgili tüm paydaşları için çağdaş bir cazibe merkezi ve nihayetinde güçlü bir teknoloji üssü olmaktır.

MİSYON

Yüksek katma değerli, Ar-Ge’ye dayalı ileri teknoloji ürün ve hizmetler üreten ulusal girişimcilerin, firmaların, global markaların ortaya çıkmasını sağlayan bir teknoloji ve inovasyon merkezi olmak, Üniversite ve Sanayi iş birliği içerisinde tarafların birbirleri ile bilgi ve teknoloji transferinde bulundukları, uygun altyapı, üstyapı ve benzeri hizmetleri en kaliteli şekilde aldıkları ekosistemi yaratmaktır.

AMAÇ

Hacettepe Teknoloji Geliştirme Bölgesinin amacı, ülke sanayinin uluslararası piyasalarda rekabet edebilir duruma gelmesi ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulabilmesi için teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun Kararları doğrultusunda teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu kapsamında sağlanan teşvikler

 

Kurumla Vergisi İstisnası

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 2 ci maddesine göre; “Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2028 tarihine  kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.”

 

KDV İstisnası

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 20 nci maddesinde “4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.” İfade edildiği üzere kazancı gelir/kurumlar vergisinden istisna tutulan kanunda tanımlı yazılımların teslimleri KDV’den istisna tutulmuştur.

 

Ayrıca aynı kanunun 13 üncü maddesinin (m) bendi kapsamında 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri Katma Değer Vergisinden müstesna tutulmuştur. Girişimciler yürüttükleri projeler kapsamında yeni makina ve teçhizat alımlarında KDV ödemeyecektir.

 

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

 

Ar-Ge ve tasarım personelinin bölgede yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla bölge dışında çalışmanın zorunda olması durumunda bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin %100’ü gelir vergisinden istisna edilecektir Bu hükmün uygulanabilmesi için sağlanması gereken şartlar aşağıdaki gibidir; o Girişimci şirketin yürüttüğü Ar-Ge ve tasarım projesinin bir kısmının teknoloji geliştirme bölgesi dışında yürütmesinin zorunlu olması gerekmektedir. o Bu zorunluluk ile ilgili gerekçeli teklif ile çalışanların projeler itibariyle sayıları ve nitelikleri, projelerde görev aldığı süreler ve ücretlerine ilişkin bilgiler yönetici şirkete sunulmalıdır. 5746 sayılı Kanun kapsamında, kamu personeli hariç olmak üzere Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin Doktoralı veya temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi (%95) Yüksek lisans derecesine sahip veya temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı (%90) Diğerleri için yüzde sekseni (%80) gelir vergisinden müstesnadır. 5746 sayılı ‘Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’ kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde veya 4691 sayılı ‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’ kapsamında kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerde çalışan Ar- o Gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından incelenerek, ilgili projenin bölge dışarısında yürütülüp yürütülemeyeceğinin tespit edilmesi şartıyla yönetici şirket tarafında gerekçeli teklif onaylanmalıdır. Dışarıda geçirilen süreye isabet eden ücrete ilişkin destek ve teşviklerden faydalanabilmek için yazılım ve/veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum ve kuruluştan alınan belge yönetici şirkete sunulmalıdır. Bölgede yer alan işletmelerde en az 1 yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için 1,5 yılı, doktora yapanlar için 2 yılı geçmemek üzere bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerinin %100’ünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulu’nca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmının gelir vergisinden istisna edileceği belirtilmiştir. Bu istisnanın uygulanabilmesi için lisansüstü eğitimde geçirilecek süre, üniversiteden onalı ders programı alınarak bölge yönetici şirketinin onayı ile hesaplanacağı belirtilmiştir. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.

 

Bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili haftalık kırk beş saati tamamlamak şartıyla elde edecekleri ücretleri üzerinden hesaplanacak gelir vergisinin yüzde 100’ü verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler için bu teşvikten faydalanılamaz. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretleri ise bu teşvik kapsamındadır.

Destek personelinin sayısı, AR-GE ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamamaktadır ancak toplam personel sayısı on beşe kadar olan Bölge firmaları için bu oran yüzde yirmi olarak uygulanır.

Bölgede yer alan işletmelerde çalışan AR-GE ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde 100’ünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşkanı Kararınca gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmektedir. Güncel yürürlükte olan mevzuat doğrultusunda 31.12.2024 tarihinde kadar Bilişim Personeli için yüzde 100 diğer personeller için bu oran yüzde 75 olarak uygulanmaktadır.

Yine Bölgede yer alan işletmelerde çalışan AR-GE ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde 100’ü gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilmektedir.

Sigorta Pirim Desteği

 

4691 sayılı Kanun çerçevesinde ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

 

Damga Vergisi Teşviki

 

Bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personellerinin ücret gerlileri dışında damga vergisi istisnası yoktur. Yönetici şirket, 4691 sayılı kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan ve yapılan işlemlerden dolayı damga vergisinden ve harçtan muaf tutulmuştur.

 

Gümrük Vergisi İstisnası

 

Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesna edilmiştir. Bu istisnadan yararlanacak bölgede yer alan girişimciler, Genel Müdürlükğü’çe belirlenen başvuru formu ve eklerine göre taleplerini bölge yönetici şirketine iletecekler, bölge yönetici şirketi ise projeye uygunluğu açısından ithal eşya talebinin uygun olup olmadığını değerlendirecektir. Bölge yönetici şirketi, ithalini uygun gördüğü eşyaya ilişkin bilgileri de içeren başvuruyu Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi üzerinden Genel Müdürlüğ’e gönderecek ve Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirerek sistem üzerinde Ticaret Bakanlığına bildirimde bulunacaktır.

Beytepe Yerleşkesinde 575.633 m²’lik 1 nolu alan ve 50.440 m²’lik 2 nolu alan olmak üzere toplam 626.073 m²’lik açık alan, yaklaşık 65.017 m²’lik kiralanabilir AR-GE yatırım alanı, 2023 rakamlarına göre farklı sektörlerde 342 AR-GE ve destek firması, alanında uzman 5.404 AR-GE ve Tasarım personeli, 839 yeni proje başvurusu, girişimlerin desteklendiği ön kuluçka merkezi, pek çok başarılı çalışmaya imza atan Teknoloji Transfer Merkezi ile Türkiye’nin en köklü teknokentleri arasında yer alan Hacettepe Teknokent, 20’nci yaşını doldurmanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye’de ilk kurulan teknokentler arasında yer alan Hacettepe Teknokent, 20 yıllık tecrübesi ile Türkiye’nin tekno girişimcilik ekosistemini geliştirmek için değerli girişimcilerimizin her zaman yanında olmuştur.


Toplam 12 Ar-Ge Binası bulunan Hacettepe Teknokent binalarından ikisi savunma sanayi ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara tahsis edilmiş durumdadır. Bu binalar, tempest oda özelliğine haiz NATO ve Milli Gizlilik Dereceleri projelerinin gerçekleştirildiği özel korunaklı bölge statüsünde hizmet vermektedir. Bilgi Teknolojileri Kurumu ve Kamu İhale Kurumu gibi kamu kurumları da yine bölgemizde yer almaktadır. 
2024 yılı itibari ile Hacettepe Teknokent bünyesinde farklı sektörlerden toplam 342 firma bulunmaktadır. Sektör dağılımına bakıldığında, yazılım ve bilgisayar iletişim teknolojileri birinci ve ikinci sırayı alırken, savunma sanayi sıralamada üçüncü, sağlık, medikal ve ilaç sektörü ise sıralamada dördüncü sırada yer almaktadır.

Hacettepe Üniversitesi’nin ana kurucu ortaklığı ile bilime ve teknolojiye katkıda bulunmak, yerli ve milli üretimi teşvik etmek, ülkemizin adını dünyada duyuracak Ar-Ge süreçlerine destek olmanın yanı sıra, çıkan ürünlerin ticarileşmesine katkı sağlamaktadır.  

Yeni endüstriyel ürün ve yeni teknoloji üretmek, evrensel bilime, teknolojiye ve insanlığa katkıda bulunacak artı değerler oluşturmak vizyonu ile hareket eden Hacettepe Teknokent, Hacettepe Üniversitesi’nin desteği  ile üniversite-sanayi işbirliğini en üst düzeye çıkararak ileri teknoloji kullanan veya üreten şirketlerin oluşumunu ve büyümesini desteklemek, mevcut kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlamak ve yeni kaynak yaratılması amacıyla yenilikçi ileri teknoloji ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü içerisinde yer alması, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara’nın diğer önemli üniversitelerine yakınlığı ile nitelikli iş gücüne kolay erişim avantajı sağlamaktadır.
Ön kuluçka ve Kuluçka Merkezleri ile girişimcilere açık ofis, eğitim, mentorluk, yatırımcı ile buluşturma gibi hizmetler sağlamaktadır.

Sayılarla Hacettepe Teknokent

Toplamda firma sayısı 342
Toplam Proje sayısı 3253
Devam eden proje sayısı 542 
İstihdam edilen toplam personel sayısı 5222
 

  • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası
  • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
  • ISO 45001:2015 İş Şağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası
     

Hakkımızda