FAQ

Hacettepe Teknokent’e 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasası kapsamında Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projeleri yürüten veya yürütmek isteyen girişimci/şirketler başvurabilir.

Kuluçka firması  “proje sahibi genç girişimci veya yeni işletme” demektir. Hacettepe Teknokent bünyesindeki kuluçkalara Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca gerekli imkanlar sağlanmakta; şirketleşme, ticarileşme, Uluslararasılaşma ve benzeri alanlarda destekler verilmektedir.

Hacettepe Teknokent’e ön başvuru işlemleri online olarak aşağıdaki linkten yapılmaktadır. Ön başvurunuz onaylandıktan sonra başvuru formunda belirttiğiniz mail adresine bir doğrulama onay kodu gelecektir. Aday girişimci/şirket başvuru statüsünde istenilen proje bilgileri tamamlandıktan sonra Hacettepe Teknokent ArgePortal sekmesine yönlendirileceksiniz. Yönlendirilmeyi tamamladığınızda Proje Değerlendirme Komisyonuna sunulmak üzere ’’Proje Bilgi Formu’’ ve ‘’ Firma Tanıtım Kartı’’ alanlarını doldurduğunuzda başvurunuz tamamlanacaktır.

Başvuru ile ilgili sorularınız için Hacettepe Teknokent Proje Birimi ile görüşebilirsiniz. 

https://www.hacettepeteknokent.com.tr/tr/basvuru


Ön başvurular ücretsizdir. Proje değerlendirme ücreti projeniz proje değerlendirme komisyonuna gideceği takdirde söz konusu olacaktır. 

Proje Değerlendirme Telif Ücreti:

Ar-Ge / Yazılım / Tasarım projeleri başvuruları için 1.350,00 TL + KDV (%18) 

Kuluçka merkezi başvuruları için 450,00 TL + KDV (%18) olarak belirlenmiştir.


Başvuru değerlendirmeleri projenizin konusunda uzman kişilerden oluşan Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. 

Proje Değerlendirme Komisyonu belirlenirken biri sektör uzmanı, ikisi öğretim üyesi olmak üzere 3 üyeden oluşturmaktadır. Komisyon oluşturulurken Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerine öncelik verilir.

Değerlendirmeler online olarak gerçekleşmekte olup, komisyon firmaya sorular yöneltebilmekte firma/komisyon arası irtibat Teknokent Proje Birimi tarafından sağlanmaktadır. Firmalara komisyon üyeleri hakkında bilgi verilmemektedir.

Proje değerlendirme komisyonunun yazılı görüşleri Hacettepe Teknokent Yönetici Şirket Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından başvuru kabul onayı verilmesi halinde ofis durumuna göre yer tahsisi yapılır.

Başvuru değerlendirme süresi Hacettepe Teknokent Yönetimi tarafından en az 15 iş günü olarak belirlenmiştir. Komisyonun talep etmesi halinde ek süre belirlenebilir.

Proje başvuruları her türlü revizyona rağmen komisyon tarafından reddedilirse ikinci kez aynı adla başvuru kabul edilmemektedir. 

Başvurusu uygun görülen girişimci/şirketlerle sözleşme yapılacaktır. Yer tahsislerinde her bir çalışan için ILO standartlarında m2 belirlenmesine özen gösterilmektedir.

Hacettepe Teknokent’te 20 m2 den başlayan ofisler mevcuttur.

Hacettepe Teknokent’e:

  • Fiber optik telefon ve internet altyapısı,
  • İleri teknoloji iklimlendirme servisi,
  • 24 saat kapalı devre güvenlik kamera sistemi,
  • Kesintisiz enerji için trafo-jeneratör senkron grupları,
  • Güvenli ve %35 enerji tasarruflu asansörler,
  • Katlar arası izinsiz geçişi engelleyen online kartlı geçiş sistemi,
  • Modern yangın önleme ve müdahale sistemleri, 
  • Tempest sistemli odalar,
  • Laboratuvarlar,
  • Showroom, 

mevcuttur.

Kira bedelleri ve diğer giderler için Teknokent Proje Birimine başvurabilirsiniz.


Kira kontrat süreleri başvuru gerçekleştirdiğiniz projenin süresi dahilinde hazırlanmaktadır.

4691 sayılı kanunun 7. maddesi uyarınca;

Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz. (2) Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

Şeklinde düzenlenmiş olup Hacettepe Teknokent A.Ş. tarafından bölgede şirket kurmak isteyen girişimci akademisyenlere mentörlük desteği verilmektedir. Ayrıca çoğunluk hissesine sahip ortaklık yapısında oluşan tüzel kişiliklere belli oranda işletme gideri indirimi uygulanmaktadır. 


4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca teknoloji geliştirme bölgesinde yerli, yabancı, gerçek veya tüzel kişiler ile girişimci firmalar, Türkiye’de halen kurulu bulunan 39 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin yönetici ve işletici şirketlerinin izniyle yazılım geliştirme ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti, 5746 sayılı Kanun ile TGB alanı içerisinde kuruluşuna izin verilen Ar-Ge Merkezi ile Tasarım Merkezlerinde Ar-Ge ve Tasarım faaliyetinde bulunabilmektedir.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında sağlanan destek ve teşviklerin kapsamı ve süresi, 5281 Sayılı Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5035 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3. Maddesinin üçüncü bendi, 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 6676 sayılı Kanun ile önemli oranda genişletilmiştir.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren girişimci firmalara sağlanan destek ve muafiyetler şunlardır:

Firma ve Girişimcilere Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti

Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. 

Ar-Ge ve Yazılım Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti

Bölgede çalışan; AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve her türlü vergiden müstesnadır. Yazılım geliştirme ve Ar-Ge personelinin Ar-Ge projesi kapsamında TGB Yönetici Şirketinin izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi dışında geçirdiği süreye ait ücretler de gelir vergisinden müstesnadır. Bununla ilgili koşullar, 6170 sayılı yasanın Uygulama Yönetmeliğinde tanımlanmıştır.

KDV Muafiyeti

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde (31.12.2023 tarihine kadar) münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

Sigorta Prim Desteği

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3. Maddesine istinaden 4691 sayılı yasa kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarda görev yapan ve ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

Destek Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti

Bölgede çalışan destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.

Bölge Dışı Çalışma İzni

Bölgede yürütülen projeler kapsamında bölge dışında geçirilen sürelerin bir kısmı veya tamamı Yönetici Şirketin izni ile yasa kapsamında desteklenmektedir.

Yabancı Yatırımcıların Teşvik Edilmesi

Yabancı özel hukuk tüzel kişileri 5.6.2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetici şirkete iştirak edebilir. Ayrıca, yabancı yatırımcılar, 4691 ve 6170 sayılı kanunlar kapsamında yazılım geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerini Bölgede yürütebilir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti 

Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.  Bu istisna kapsamında İthal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere Genel Müdürlükçe onaylanarak Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşur.

Nitelikli Eleman Desteği

Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Ancak bu kapsamda her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez. 


Hacettepe Teknokent konferans ve toplantı salonlarından belirlenen tarih müsait olmak kaydıyla herkes yararlanabilmektedir.

Rezervasyon ve ücretlendirme bilgisi için Proje Birimi’ ne başvurmanız gerekmektedir


İş başvurusu yapmak için web sitemizin CV Havuzu arayüzünü kullanabileceğiniz gibi,  İnsan Kaynakları Birimimize de  özgeçmişlerinizi bırakabilirsiniz.


Açık pozisyona yönelik kriter uygunluğu taramasıyla beraber pozisyona uygun nitelikleri taşıdığınıza karar verilmesinin ardından, başvurunuz işe alım sürecine dahil olacak ve en kısa zamanda size ulaşılacaktır.


Wichtiger Hinweis: Alle Schriften, Bilder und Inhalte auf dieser Web-Seite gehören dem Hacettepe Technologiepark. Unerlaubte Vervielfältigung ist untersagt.
2020 © Hacettepe Technologiepark AG
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için internet sitemizde Çerez kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmemeniz halinde, tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun, internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğiniz varsayılacaktır.